கருணை விருப்பத்திற்கு சந்திக்க போப்

கிரேஸ் யார் செல்கிறது புனைப்பெயர் மூலம், குக்கீ, இருப்பது ஒரு கடுமையான குக்கி, சரியாக என்ன தெரியும் அவள் விரும்பும் போது அவர் கேட்டார் மந்திர கேள்வி, ‘நீங்கள் முடியும் ஒரு ஆசை, என்ன அது இருக்கும்.’ கருணை பதிலளித்தார் என்று கேள்வி, என்று கூறி, ‘நான் சந்திக்க வேண்டும் போப் மற்றும் நான் போக வேண்டும், ரோம் மற்றும் சந்திக்க போப் வேண்டும், ஏனெனில் நான் உண்மையில் வலுவான நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை எனக்கு உதவியது இந்த வழியாக பயணம் மற்றும் அது குளிர் இருக்கும் என்று, ஒரு ஆசி மூலம் அவருக்கு.’ கருணை சமீபத்தில் இத்தாலி பயணம் எங்கே அவர் பெற முடியும் அவரது ஆசி இருந்து போப்