நான் கருப்பு ஆப்பிரிக்காவில் வாழும் ஐரோப்பா, இத்தாலி மற்றும் லாம் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை தவிர மட்டும் வியாழக்கிழமை அல்லது நீண்ட நாள் போன்ற ஓய்வு நானே வழி மூலம் நான் மட்டும் அவளை என் குடும்பம் ஆப்பிரிக்காவில் லாம் வாழும் என் நண்பர்கள் பிற்பகல் குறுகிய மனிதன் மீண்டும் பையன் பிற்பகல் மைல், ஒரு பொறியாளர், ஒற்றை திருமணம், காதல் கால்பந்து, இசை நடனம் போன்ற கூட்டம் மக்கள்

About